Print Friendly

Hõimurahvaste programmi projektitoetused

Hõimurahvaste programmi kaudu toetab Eesti Vabariik uurali põlisrahvastega seotud teadus-, haridus-, kultuuri- ja teabeprojekte, vastavalt programmi toetusvaldkondadele ja prioriteetidele.

Hõimurahvaste programmi üldeesmärk on aidata kaasa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride arendamisele, aeglustada assimileerumisprotsessi ning talletada keele- ja kultuuripärandit. Toetades hõimurahvaste kultuure nende võitluses olemasolu eest, kindlustatakse eestluse kultuurilist tagalat.

Programmi temaatika jaguneb neljaks toetatavaks valdkonnaks (haridus ja koolitus, teadus, kultuur ning teabevahetus), mis on kavandatud üksteist vastastikku toetavatena.

Programmi prioriteetideks on kaasa aidata:

  • ­uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sh neis keeltes antava hariduse edendamisele, sest ainult sel tingimusel on võimalik vältida nende rahvaste assimileerumist;
  • hõimurahvaste noorte identifitseerumisele oma kultuuri ja keele kandjatena;
  • uurali põlisrahvaste kultuuride suurema avatuse saavutamisele ning kultuuri- ja muude kontaktide mitmekesistamisele;
  • uurali põlisrahvaste rahvusliku eneseteadvuse kasvule;
  • hõimurahvaste kaasaegse elukorralduse arendamisele.

Programmi nõukogu jagab toetusi programmi eesmärkidega kooskõlas olevatele projektidele neli korda aastas.

Taotluste esitamise tähtajad:  

15. märts
15. juuni
15. september
15. detsember