Print Friendly

Hõimurahvaste programmi logo

Hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada meie hõimurahvaste, uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut.

Programm haarab enesesse Venemaa soome-ugri rahvaste (vadjalased, isurid, ingerisoomlased, karjalased, vepslased, ersad ja mokšad, niidu- ja mäemarid, udmurdid, sürja- ja permikomid, handid, mansid), samojeedide (neenetsid, eenetsid, nganassaanid, sölkupid) ja Lätis elavate liivlaste abistamist ning koostööd saamidega Venemaal, Norras, Rootsis ja Soomes.

Hõimurahvaste programmi rahastab Eesti Vabariik haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

2015. aastal alustas Eestis juba neljas riiklik abiprogramm, mille elluviimine on kavandatud viieks aastaks. Hõimurahvaste programm IV on jätkuks samanimelistele programmidele aastaist 1999-2004, 2005-2009 ja 2010-2014. Viimaste tähtsust omariikluseta hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetamisel ja arendamisel on raske üle hinnata, sest hõimurahvaste programmi I, II ja III ellurakendamine on parandanud omariikluseta hõimurahvaste võimalusi oma keele ja kultuuri arendamiseks. Samuti on see positiivselt mõjunud kodanikuühiskonna loomise katsete algeile Venemaal.

Seniste programmide toel on rohkem kui 180 noorel hõimurahvaste esindajal olnud võimalus õppida Eesti kõrgkoolides, samuti on programmi vahendeist rahastatud mitmeid olulisi rahvusvahelisi üritusi: III ja IV soome-ugri rahvaste maailmakongressi, IX rahvusvahelist fennougristikakongressi jm.

Hõimurahvaste programmi meetmed on tugevdanud rahvusvaheliselt Eesti riigi kuvandit. V soome-ugri rahvaste maailmakongressi resolutsioonis tõdetakse: “Kongress on tänulik Ungari, Venemaa, Soome, Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi rahvaste traditsiooniliste asualariikide parlamentidele ja valitsustele ning kutsub jätkama ja arendama koostööd soome-ugri ja samojeedi rahvaste keelte ja kultuuride riikliku kaitse vallas” ja “Kongress toetab soome-ugri ja samojeedi regioonide spetsialistide väljaõpet ja nende koolitamist Ungari, Venemaa, Soome ja Eesti juhtivates hariduskeskustes ning rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks sealjuures pöörata väljaõpetatud rahvuslike spetsialistide potentsiaali efektiivsele kasutamisele”.

Programmi eesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed, sest eelkõige on tegu pikemas ajaperspektiivis realiseeruvate eesmärkidega. Praegugi õpib Eesti kõrgkoolides umbes 40 hõimurahvaste üliõpilast, kelle õpingud jätkuvad ka lähiaastatel.