Print Friendly

Konsultatiivkomitee

Soome-ugri rahvaste rahvusvaheline konsultatiivkomitee on soome-ugri rahvaste maailmakongresside koordineeriv organ, mis tegutseb kooskõlas rahvusvahelise seaduse normide ning ÜRO põhimõtetega.

Konsultatiivkomitee esimesel istungil Sõktõvkaris 1992. aasta detsembris kinnitati komitee töökord ja valiti esimees. Töökorkonsultatiivkomiteeda täiendati ja parandati 1996. aasta novembris Mordvas Saranskis.

Konsultatiivkomitee kaitseb soome-ugri rahvaste õiguseid ja huve, nii nagu see on kirja pandud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonis. Komitee tegutseb põhimõttel, et kõigi soome-ugri rahvaste esindajad on võrdsed, arutlused toimuvad demokraatlikel alustel ning otsuseid võetakse vastu konsensuslikult, organisatsioonilistes küsimustes toimub hääletamine.

Konsultatiivkomitees esindab iga rahvast kuni kaks esindajat, kes on reeglina määratud rahvaste esinduskogude või rahvaste huvisid esindavate organisatsioonide poolt. Esindajaid delegeerinud organisatsioonid võivad neid igal ajal asendada. Eestlasi esindab konsultatiivkomitees MTÜ Fenno-Ugria Asutus kui kõiki soome-ugri rahvastega sidemeid arendavate Eesti organisatsioonide ja asutuste katusorganisatsioon.

Rahvastel on konsultatiivkomitees võrdne sõnaõigus ning hääletustel igaühel üks hääl (tverikarjalastel koos Karjala vabariigi karjalastega üks hääl, mida nad on kohustatud kasutama konsensuse alusel).

Komitee tööd korraldab esimees ja kolm koordinaatorit, kes neljakesi peavad esindama osalejaid Venemaalt (praegu esindab komi rahvusest esimees Venemaa soomeugrilasi), Ungarist, Soomest ja Eestist. Töökorra järgi peab konsultatiivkomitee kogunema vähemalt üks kord aastas, tegelikult on aga käidud koos kaks korda aastas.

Konsultatiivkomitee istungile eelneb tavaliselt esimehe ja koordinaatorite koosolek, kus valmistatakse ette päevakorra eelnõu ning arutatakse muid korraldusküsimusi. Alates 1995. aastast on konsultatiivkomitee valitsusvälise organisatsioonina osalenud ÜRO põlisrahvaste õiguste ülddeklaratsiooni eelnõu ettevalmistamisel Viinis ja Genfis.

Konsultatiivkomitee peakorter asub Helsingis Soome-Vene Sõprusühingus.

Aadress: Haapaniemenkatu 7-9 B, Helsinki.
Postiaddress: PL 131, 00131 Helsinki.
Tel: +358 9 693831, fax: +358 9 6123787
e-post: svs@venajaseura.com

Konsultatiivkomitee kodulehekülg (vene k)